DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Mieścisko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miescisko.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Strzelecki
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 61 429 80 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko

1. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście do budynku po schodach (13 stopni) na wysoki parter. 

2. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych i windy, drzwi wejściowe w świetle 0,9m, korytarze szerokość (1,55m), klatka schodowa 1,1 m, urząd zlokalizowany na trzech poziomach (piwnica, parter i piętro), biura bez progów.

3. Sekretariat znajduje się na I piętrze. 

4. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: brak takiej informacji

7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak informacji przed wejściem do urzędu,

8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9. W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.

10. Jedno miejsce parkingowe przed urzędem (odpowiednio szerokie i oznakowane), brak krawężników w obrębie miejsca parkingowego, urząd znajduje się po drugiej stronie parkingu.