Budżet Obywatelski Gminy Mieścisko 2023

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Mieścisko w 2023 roku

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Mieścisko w 2023 roku jest UCHWAŁA NR XLVIII/318/22 RADY Gminy Mieścisko z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego Gminy Mieścisko 2023. Do pobrania TUTAJ.  

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Mieścisko 2023. 

Do 20 września 2022 r. trwa głosowanie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Mieścisko do udziału w wyborze projektów. 

Przypominamy, że uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gminy Mieścisko.

Na Budżet Obywatelski przeznacza się 60.000 złotych.

Całość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski, dzieli się na:

1) projekty ogólnogminne - w wysokości 20.000 złotych,

2) projekty rejonowe z podziałem na:

a) z obszaru sołectwa Mieścisko (Rejon nr 1) w wysokości 20.000 złotych;

b) z obszaru sołectw Budziejewko, Budziejewo, Gołaszewo, Gorzewo, Jaroszewo Drugie, Jaroszewo Pierwsze, Jaworówko, Kłodzin, Miłosławice, Mirkowice, Nieświatowice, Piastowice, Pląskowo, Podlesie Kościelne, Podlesie Wysoki, Popowo Kościelne, Sarbia, Wiela, Zakrzewo, Zbietka, Żabiczyn (Rejon nr 2) w wysokości 20.000 złotych.

Pod pojęciem projektów ogólnogminnych rozumie się zadania służące mieszkańcom całej gminy, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednego sołectwa.

Pod pojęciem projektów rejonowych rozumie się zadania służące mieszkańcom poszczególnych sołectw, realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji rejonów.

Jak zgłosić projekt?

Projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy Mieścisko.

W przypadku, gdy projektodawcą jest osoba małoletnia, do składanego projektu należy dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procedurze Budżetu Obywatelskiego.

Zgłaszany projekt zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres do doręczeń wnioskodawcy;

3) nazwę zadania (maksymalnie 10 słów);

4) opis zadania (maksymalnie 300 słów);

5) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (maksymalnie 150 słów);

6) miejsce realizacji zadania;

7) beneficjentów zadania;

8) szacunkowy koszt realizacji zadania;

9) wskazanie rodzaju projektu (ogólnogminny, rejonowy);

10) wskazanie rejonu (w przypadku projektu rejonowego);

11) informację o projektowaniu uniwersalnym (tj. czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, czy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i czy będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie).

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą:

1) należeć do katalogu zadań własnych Gminy Mieścisko oraz mieć charakter ogólnodostępny;

2) być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych;

3) być realizowane na nieruchomościach, których właścicelem jest Gmina Mieścisko.

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być poparte minimalną liczbą 2 podpisów mieszkańców Gminy Mieścisko.

Projekty skłądane są wyłącznie w wersji papierowej.

Formularz wniosku znajduje się w zakładce Do pobrania.