Budżet Obywatelski Gminy Mieścisko 2024

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Mieścisko w 2024 roku

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Mieścisko w 2024 roku jest UCHWAŁA NR LXII/401/23 RADY Gminy Mieścisko z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego Gminy Mieścisko 2024. Do pobrania TUTAJ.  

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Mieścisko 2024. 

Do 20 września 2023 r. trwa głosowanie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Mieścisko do udziału w wyborze projektów. 

Przypominamy, że uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gminy Mieścisko.

Na Budżet Obywatelski przeznacza się 60.000 złotych.

Jak zgłosić projekt?

Projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy Mieścisko.

W przypadku, gdy projektodawcą jest osoba małoletnia, do składanego projektu należy dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procedurze Budżetu Obywatelskiego.

Zgłaszany projekt zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres do doręczeń wnioskodawcy;

3) nazwę zadania (maksymalnie 10 słów);

4) opis zadania (maksymalnie 300 słów);

5) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (maksymalnie 150 słów);

6) miejsce realizacji zadania wraz z podaniem nazwy sołectwa, na terenie którego będzie realizowane zadanie, o ile ma ono charakter stacjonarny;

7) beneficjentów zadania;

8) szacunkowy koszt realizacji zadania;

9) informację o projektowaniu uniwersalnym (tj. czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, czy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i czy będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie).

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą:

1) należeć do katalogu zadań własnych Gminy Mieścisko oraz mieć charakter ogólnodostępny;

2) być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych;

3) być realizowane na nieruchomościach, których właścicelem jest Gmina Mieścisko;

4) nie przekraczać kwoty 20.000 zł kosztów jego realizacji.

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być poparte minimalną liczbą 2 podpisów mieszkańców Gminy Mieścisko.

Projekty skłądane są wyłącznie w wersji papierowej.

Formularz wniosku znajduje się w zakładce Do pobrania.